םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( 245 ןוכדע ) תמדוקה תועטל
אובי םוי
"רוחש יל ארקת לא" ךותמ

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה