הליהת לש תוקד הרשע שמח

םה המל ,םיליעגמ םישנא
הלואג וה ?םייח
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

245 רפסמ ןוכדע - 05.01.09

(3.6 :ןויצ) ביבא ןיד ןיד - הלימ אל ףא

(3.97 :ןויצ) יאנב דוהא - תולובג

(3.81 :ןויצ) הזח הרפע - 2 דחא לרוג

(4.06 :ןויצ) יאנב דוהא - ןאמורביה

(3.7 :ןויצ) "רוחש יל ארקת לא" ךותמ - 5 אובי םוי

(3.97 :ןויצ) םידלי יריש - 14 רוניכב יסוי

(4.14 :ןויצ) ןווכמ לילצ - 6 םינבל םימי

(3.9 :ןויצ) לנוישנרטניא הנד - 4 יוב באל

(3.46 :ןויצ) ןפג ביבא - 2 םינבל תוליל

(4.05 :ןויצ) לכייר ןדיע לש טקייורפה - יכבמ ךלוק יענמ

(4.19 :ןויצ) צעגייש - ורנומ ןילירמ

(3.76 :ןויצ) "ןוסרגלוה סלינ" ךותמ - 7 ןוסרגלוה סלינ

(4.13 :ןויצ) ןוינב רימע - 2 לכה יתיא תחצינ

(4.19 :ןויצ) רימש רתסא - 11 תוארל ידכ קר יתרבע

(4.17 :ןויצ) תרווכ - 10 בלכה רובק הפ

(4.0 :ןויצ) ךונח םולש - תובוט תורצ

(3.56 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - זופת יתפליק

(4.17 :ןויצ) ןואג םרוהי - תוטש חור

(4.15 :ןויצ) ןוינב רימע - 2 תכלש

(4.16 :ןויצ) תובובה תיב - (תובובה תיב) שמש

(3.67 :ןויצ) סקינתא - 8 םיתות