הליהת לש תוקד הרשע שמח

יתבוהא ,הלילה ךשמייש
הקפלא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.28 :ןויצ) שחנ גדה - 2 רקיטסה תריש

(4.27 :ןויצ) הקיסמ ירימ - 2 םכילא האב

(4.27 :ןויצ) ל"חנה תקהל - 3 םיינשב הירטמ

(4.27 :ןויצ) הכונח יריש - תוביבלב השעמ

(4.27 :ןויצ) הנישמ - 10 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.26 :ןויצ) תרווכ - 2 תדלומ רועיש

(4.26 :ןויצ) םידלי יריש - רוביג ינד

(4.26 :ןויצ) ךונח םולש - חורה דגנ

(4.26 :ןויצ) ןבש ימולש - 7 קירא

(4.26 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

(4.26 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.26 :ןויצ) יאנב דוהא - 5 רבע ךנמז

(4.26 :ןויצ) יבערש זעוב - יתוא תבהוא ןיידע תא םא

(4.26 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 5 ןולחל הבשוי איה

(4.25 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 3 ןטק חא יל שי

(4.25 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.25 :ןויצ) ךונח םולש - 2 ומצע ךותב םדא

(4.25 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 19 םוסמוס בוחר

(4.25 :ןויצ) יצרא המלש - טסוגוא ילוי םוח

(4.25 :ןויצ) ףורחס ירב - 2 םידבע