הליהת לש תוקד הרשע שמח

ינא םוי לכש ךל עבשנ ינא
הזרא
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( הזח הרפע לש ) תמדוקה תועטל
דחא לרוג
הזח הרפע

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה